Firmast / Privaatsuseeskiri

Privaatsuseeskiri

Michelin peab lugu oma veebisaidi külastajate ja kasutajate privaatsusest.
Käesolevas dokumendis kirjeldatakse tavasid, mida firma Michelin järgib seoses isikuandmetega, k.a nende kogumise asjaolud, nende kasutamise eesmärgid ja nende andmete ettenähtud kasutajad.
Igal meie veebisaidil on oma konkreetne eesmärk ning sellele iseloomulikud omadused. Kui konkreetse veebisaidi puhul on vaja täiendavaid isikuandmeid, informeeritakse Teid sellest.


Isikuandmed
Üldiselt ei nõua enamik meie veebisaitidest Teilt oma isikuandmete avaldamist. Michelin võib Teie vajaduste paremaks rahuldamiseks paluda Teilt isikuandmeid näiteks kirjavahetuse eesmärgil, taotlusele vastamiseks või muudel sarnastel asjaoludel. Isikuandmed võivad sisaldada Teie nime, aadresse, telefoninumbrit, e-posti aadresse ja muud konkreetset infot, nagu kasutajanimi, parool või kontoandmed.


Isikuandmete kogumine
Michelin kogub Teie isikuandmeid konkreetsetel, selgesõnaliselt väljendatud ja põhjendatud eesmärkidel. Neid andmeid ei käidelda vastuolus nimetatud eesmärkidega.
Kui Michelin kogub isikuandmeid, teavitatakse kõnealust isikut sellest vastava tegevuse eel või ajal ning vähemalt enne nende andmete kasutamist konkreetseks eesmärgiks.
Michelin kohustub koguma ainult andmeid, mis on piisavad ja kohased nende kogumise eesmärgi saavutamiseks.  Michelin võtab kasutusele põhjendatud meetmed, et tagada kogutavate andmete täpsus ja vajadusel uuendamine.


Isikuandmete kasutamine
Michelin kasutab Teie isikuandmeid rangelt nende kogumise eesmärgi piires. Näiteks võib Michelin kasutada Teie isikuandmeid alljärgnevaks otstarbeks:
Teie informeerimine toodetest ja teenustest;
Teie toimingute sooritamine ja nende jälgimine;
oma veebisaitide interaktiivsete võimaluste pakkumine;
Teie teavitamine, ärisuhete arendamine ja äri tegemine.
Michelin kohustub mitte kasutama isikuandmeid ilma Teie eelneva nõusolekuta ärisuhete arendamiseks.


Isikuandmete kasutajad
Isikuandmete kasutajateks on ainult need isikud, kellel on vaja neid tööga seotult teada.
Michelin võib jagada Teie isikuandmeid kolmandatest osapooltest hankijate või teenusepakkujatega. Neil hankijatel ja teenusepakkujatel on lepinguline kohustus säilitada Teie isikuandmete konfidentsiaalsus ja turvalisus ning nad võivad kasutada Teie isikuandmeid ainult nendelt tellitud teenuste osutamise eesmärgil.
Michelin ei müü ega laenuta Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie nõusolekuta, v.a kui see toimub kohtuotsuse alusel, kehtiva seaduse täitmise või firma Michelin õiguste ja kaupade kaitsmise eesmärgil.


Andmete säilitamisaeg
Michelin ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, või üle seadusega lubatud perioodi.

Õigus andmetele juurdepääsuks, nende muutmiseks või vastuväidete esitamiseks
Teil on võimalus taotleda juurdepääsu firma Michelin valduses olevatele isikuandmetele, ebatäpsuse korral neid muuta või kustutada. Põhjendatud juhtudel on Teil õigus keelata firmal Michelin Teie isikuandmete kogumist või avaldamist.
Nende õiguste rakendamiseks teavitage kõnealuse veebisaidi haldajat ja/või privaatsuse eest vastutavat isikut.


Andmete turvalisus
Michelin on kasutusele võtnud meetmed Teie isikuandmete konfidentsiaalsuse, turvalisuse, täpsuse ja terviklikkuse tagamiseks. Teie isikuandmetele omavad juurdepääsu isikud, kellel on vaja neid teada, ja need isikud peavad järgima antud eeskirja.
Meie ärisaitidel kogutakse pangaandmeid tõhusate ja seaduslike protsesside raames, mis tagavad maksete turvalisuse. Nende meetmete hulka võib kuuluda krüpteerimine (andmete muutmine teiste jaoks loetamatuks) konfidentsiaalsete andmete kogumise või edastamise ajal. Eelnimetatud pangaandmeid kasutatakse ainult internetimakse sooritamiseks ja neid ei säilitata.
Michelin kannab hoolt selle eest, et Teie isikuandmeid ei muudetaks, kahjustataks või kasutataks vääratel eesmärkidel kolmandata isikute poolt, kellel puudub luba nendele andmetele juurdepääsuks.


Küpsised
Michelin kogub oma teenuse täiustamiseks külastajate ja kasutajate jaoks andmeid oma veebisaidi kasutamise kohta, kasutades selleks küpsiseid ehk veebisaidi külastamise ajal veebilehitseja poolt Teie arvuti kõvakettale salvestatavaid faile. Küpsised ei võimalda Teie isiku tuvastamist. Salvestatud andmete hulka võivad kuuluda erinevate lehtede külastamise kuupäev ja kellaaeg, aga ka muud jälgimisandmed.
Te saate seadistada veebilehitseja nii, et Teid teavitatakse küpsiste olemasolust ning Teile antakse võimalus nende lubamiseks või keelamiseks. Samuti võite seadistada oma veebilehitseja küpsiseid deaktiveerima. See võib aga takistada teatavate veebisaitide vaatamist või teatud tegevuste sooritamist.


Isikuandmete edastamine teistesse riikidesse
Rahvusvahelise firmana omab Michelin andmebaase erinevates riikides, kus selle tegevus toimub. Michelin võib edastada Teie isikuandmeid grupisiseselt või oma välispartneritele väljaspool Teie kodumaad.
Kuna andmekaitse tase ei ole kogu maailma lõikes ühtlane, ei edasta me Teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu asuvatele grupi ettevõtetele ja/või kolmandatest osapooltest ettevõtetele, kui need ei ole võimelised pakkuma samasugust või samasugusel tasemel kaitset Teie isikuandmetele nagu Michelin.
Ettevõttesisese andmevahetuse otstarbel on Michelin kehtestanud "Siduvad ettevõtluseeskirjad" (Binding Corporate Rules - BCR), mis sätestavad Euroopa Liidust pärinevate andmete edastamist. Eeskirja koopiaga saate tutvuda, klõpsates lingile "BCR".
Ettevõttevälise andmevahetuse suhtes kohalduvad lepingud ja käesolev eeskiri, et tagada andmetele samasugune kaitse nagu Teie kodumaal.


Interaktiivsed teenused
Teatud firma Michelin veebisaidid on interaktiivsete võimalustega, nagu näiteks kiirsuhtlus, foorum jne. Kui soovite neid võimalusi kasutada, peate end registreerima. Registreerimisvormil peate esitama sellised isikuandmed, nagu oma nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne. Need andmed kogutakse interaktiivsete teenuste täiustamise ja Teie ootuste täitmise eesmärgil.
Teenuste kasutamiseks registreerunud kasutajatel on võimalik juurde pääseda registreerimise ajal esitatud andmetele, mida nad võivad igal ajal muuta või kustutada.


Alaealised
Firma Michelin veebisaidid ei ole üldiselt alaealistele (alla kaheksateist- (18-) aastased) ette nähtud. Kui olete alaealine, soovitame Teil oma isikuandmeid ilma oma vanemate loata mitte edastada.


Lingid kolmandate osapoolte veebisaitidele
Firma Michelin veebisaidid sisaldavad linke kolmandate osapoolte saitidele. Michelin ei oma kontrolli nende veebisaitide üle ning teda ei saa võtta vastutusele selle eest, milliseid tavasid nendel veebisaitidel Teie isikuandmete või sisu konfidentsiaalsuse ja turvalisuse osas järgitakse. Seetõttu soovitame Teil tutvuda selliste veebisaitide privaatsuseeskirjadega enne nende kasutamist või oma isikuandmete esitamist.


Teade tootemargi ja autoriõiguse kohta
Täiendavat infot leiate kasutustingimustest.


Nõusolek käesolevate privaatsuseeskirjadega
Antud veebisaidi kasutamine on märgiks Teie nõustumisest käesolevate privaatsuseeskirjadega. Kui Te ei nõustu mõne käesoleva eeskirja tingimusega, ärge kasutage antud veebisaiti ega esitage oma isikut tuvastavaid andmeid.


Muudatused
Eeskiri jõustus 18.10.2010. Eeskirja muudatused avaldatakse antud veebiaadressil ja need jõustuvad avaldamise hetkel. Seetõttu soovitame Teil aeg-ajalt antud lehekülge külastada.

Michelin Pilot Sport 3

lithuanian Michelin Dealerships

Michelin Press Centre