Firmast / Kasutustingimused

Kasutustingimused

Veebisaidi avaldaja:
MICHELIN POLSKA S.A.
ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, Poola
KRS-i nr 0000163137
Täielikult tasutud osakapital summas 979 920 576 Poola zlotti.
NIP 739-020-38-25
Telefon: +48 89 539 40 00        Faks: +48 89 539 44 09


Enne käesoleva veebisaidi külastamist lugege antud õigusteave hoolikalt läbi.
Michelin Grupi ettevõtted on seaduslikult iseseisvad ja autonoomsed. Siiski võidakse käesoleval veebisaidil infovahetuse hõlbustamiseks kasutada mõisteid "Michelin", "Grupp", "Michelin Grupp" ja "meie", mis tähistavad kollektiivselt kõiki Michelin Grupi iseseisvalt tegutsevaid ettevõtteid.


1. osa    EESMÄRK
Käesoleva info eesmärk on määratleda tingimused, mille alusel Michelin veebisaiti võimaldab ning mille alusel Teie seda veebisaiti külastada ja kasutada saate. Ühendus veebisaidiga toimub vastavalt õigusteabele, mida Michelin võib igal ajal muuta või täiendada. Veebisaidi külastamine ja kasutamine on märgiks Teie nõusolekust käesoleva õigusteabe ja Michelin Grupi isikuandmete käitlemise tavadega.


2. osa    JUURDEPÄÄS VEEBISAIDILE
Michelin teeb kõik pingutused juurdepääsu võimaldamiseks veebisaidile, aga tal ei ole siduvat kohustust juurdepääsu garanteerida. Juurdepääs veebisaidile võib muutuda või katkeda hoolduse, uuenduse või mõne muu tehnilise või õigusliku põhjuse tõttu. Michelin Grupp ei vastuta mingil juhul nimetatud häirete või Teile osaks langevate tagajärgede eest.
Te kohustute kasutama käesolevat veebisaiti pettusteta, iseäranis siis, kui veebisaidil võimaldatakse interaktiivseid teenuseid või e-kommertsi.


3. osa    INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED
Igasugune sisu (muu hulgas informatsioon, tekstid, joonised, andmed, kujutised, fotod, visuaalsed materjalid, videod, helisalvestised kui ka ülaltoodu vorm ja veebisait tervikuna) on kaitstud autoriõiguse ja/või muude intellektuaalomandi õigustega. Sisu on nende omanike ainuomanduses. Meile kuuluva või meile kolmanda osapoole poolt võimaldatud sisu täielik või osaline kopeerimine, reprodutseerimine, esitamine, kasutamine, kohandamine, muutmine ja levitamine on ebaseaduslik, v.a 4. osas Teile võimaldatud piiratud õigused ja/või omaniku isiklikuks otstarbeks tehtud koopiad. Antud veebisaidi sisu võib muuta ilma ette teatamata ja see avaldatakse ilma otseste või kaudsete garantiideta ning see ei anna mingeid hüvituse saamise õigusi. Sisu on kaitstud autoriõigusega © 1997-2010 MICHELIN või tema partnerite autoriõigusega. Logod on registreeritud tootemargid.


4. osa    SISU KASUTAMINE
Sisu teisendamist, muutmist või selle kasutamist ettenähtust erineval eesmärgil loetakse Michelin Grupi või kolmandate osapoolte varaliste õiguste rikkumiseks.
Michelin annab Teile alltoodud piirangute raames õiguse sisu alla laadida ja levitada (i) allalaadimise võimaluse olemasolul (ii) mittekaubandulikuks otstarbeks (iii) heasuskselt ja (iv) võltsimata ärisaladuse alla kuuluvat infot ja sisul kuvatavat veebisaidil avaldamise kuupäeva. Nimetatud õigust ei või mingil asjaolul tõlgendada kui tootemargi või logo litsentsi.


5. osa    E-POSTI AADRESSID
Firmaga Michelin e-posti teel info vahetamiseks tuleb Teil täita veebisaidil olevad e-posti vormid. Meie vastuseid e-postile, aga ka juurdepääsu veebisaidile ja sisule ei või käsitleda või võtta kui tõendit reklaami-, tutvustus- või äritegevusest riigis, kus internetikasutaja asub.


6. osa    ISIKLIKUANDMETE KAITSE
Üldiselt saate külastada meie veebisaiti ilma oma isikut tuvastamata või isikuandmeid esitamata. Mõnikord aga võib Michelin Teilt andmeid küsida, näiteks Teie taotlusele vastamiseks, teenuste osutamiseks, tellimuse vastuvõtmiseks või turundusotstarbel.
Meie veebisaidi kaudu kogutakse andmeid nii meie kui meie valitud partnerite ja/või teenusepakkujate jaoks ning need on ainsad andmed, mida veebisaidi külastajailt palutakse.
Oma teenuse täiustamise eesmärgil kogub Michelin anonüümset informatsiooni veebisaidi külastamise kohta (külastatud lehed, külastuse kuupäev ja kellaaeg jne). Michelin võib kasutada neid andmeid suundumuste analüüsimiseks, statistika koostamiseks ja saidi külastajate arvu leidmiseks. Informeerime Teid võimalusest küpsistest keelduda. Küpsiste keelamisel ei pruugi Te meie veebisaidi teatud osadele juurde pääseda.
Poola isikuandmete kaitse seaduse alusel on Teil õigus meiega suhtlemiseks kasutatud isikuandmetele juurde pääseda, neid korrigeerida või kustutada (Dz.U 2002, nr 101, muudetud punkt 926).
Teil on võimalik ka keelata firmal Michelin omapoolsete kulutusteta oma andmete kogumise ja töötlemise.
Nimetatud õiguste rakendamiseks võite saata meile kirja järgmisel aadressil:


MICHELIN POLSKA S.A.
ul.Leonharda 9
10-454 Olsztyn, Poola


Meie veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Informeerime Teid sellest, et Michelin ei jaga Teie isikuandmeid nimetatud veebisaitidega. Kui lahkute meie veebisaidilt, teavitame Teid selliste isikuandmete kaitse tavade kehtimisest, mille üle meil kontroll puudub ja mille eest me ei vastuta.
Vaadake täiendavat informatsiooni dokumendist "Isikuandmete töötlemine".


7. osa    GARANTIID JA VASTUTUS
Veebisaidil avaldatakse sisu põhimõttel "nagu on" ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta. Firmal Michelin on õigus sisu või juurdepääsu veebisaidile igal ajal muuta, korrigeerida, katkestada ja/või kustutada ilma sellest ette teatamata. Michelin ei vastuta selle eest, kui kaotate infotehnoloogia viiruse või mõne muu andmelaostust tekitava probleemi tõttu oma andmed. Oma infotehnoloogia kaitsmine kõiki vajalikke meetmeid rakendades on Teie kohustus.
Michelin, selle töötajad, hankijad või veebisaidil mainitud partnerid ei vastuta mingil juhul lepingulise vastutuse, deliktivastutuse või mõne muu hagi alusel veebisaidi või sellelt saadud informatsiooni kasutamisest tulenenud mis tahes kaasnevate või seonduvate otseste või kaudsete kahjude eest, iseäranis finants- või majanduslikud kahjud.
Rangelt on keelatud hüperlingi kasutamine 8. osas määratletud ebaseadusliku sisu juures. Veebisaidil võidakse kasutada meie või meie kolmandatest osapooltest partnerite veebisaitidele või nende konkreetsetele lehtedele viivaid hüperlinke. Konkreetsele lehele viiva hüperlingi kasutamiseks tuleb saada meie partneritelt vastav luba. Firmal Michelin puudub kontroll nimetatud veebisaitide üle ja seega ei vastuta me nende juurdepääsu, asjakohasuse, kättesaadavuse, nendel leiduva sisu ja reklaami või neil pakutavate toodete ja/või teenuste eest. Firmat Michelin ei saa seega vastutusele võtta otseste või kaudsete kahjude eest, mis tekivad seoses partnerite veebisaitide kasutamise või nende veebisaitide poolse mis tahes eeskirjade rikkumisega.


8. osa   KOHTUALLUVUS JA VALITSEV SEADUS
Vaidlusi seoses veebisaidi või antud õigusteabega arutatakse Olsztyni pädevas kohtus. Vaidlust tõlgendatakse vastavalt Poola materiaalõigusele, sõltumatult õiguse vastuolu reeglitest. Veebisaidi kasutamine tähendab kasutaja selgelt väljendatud nõusolekut antud punkti rakendamisega. Juhul, kui mõni õigusteabe meede kuulutatakse mingil põhjusel ebaseaduslikuks, õigustühiseks või kohaldamatuks, ei loeta seda enam antud õigusteabe osaks ning see ei mõjuta teiste meetmete kehtivust või rakendamist.
Veebisaidi avaldaja: Michelin Polska S.A.

Veebimajutus:
MICHELIN POLSKA S.A.
ul. Leonharda 9
10-454 Olsztyn, Poola
POOLA
Telefon: +4889/5394878
Faks: +4889/5394085

Michelin Pilot Sport 3

lithuanian Michelin Dealerships

Michelin Press Centre